Home / NIEUWS / Wie heeft de regie in handen?

Wie heeft de regie in handen?

frictiekosten

Laten we ons niets wijsmaken. De regiegemeente is geen oplossing. Het is een uit nood geboren maatregel om te zorgen dat de ambtelijke organisatie haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren.
En deze maatregel kost geld, veel geld dat op de een of andere manier door de inwoners van de gemeente Meerssen zal moeten worden opgebracht.

Laten we de eenmalige kosten van enkele miljoenen voor de overgang naar de regiegemeente even buiten beschouwing, net als de extra kosten van een paar ton voor een extra detailonderzoek en eventuele afvloeiingsregelingen voor ambtenaren die niet mee overgaan naar Maastricht.  Want die kunnen nog uit subsidies en Algemene Reserve betaald worden.

Kijken we liever naar de jaarlijks terugkerende kosten, want voor deze kosten zullen lastenverzwaringen voor de burgers nodig zijn.

Bureau Berenschot verwacht dat deze jaarlijkse kosten maximaal 700.000 Euro zijn. Als werkelijk alles meezit, dan zijn er geen kosten maar kan de gemeente zelfs rond de 200.000 Euro per jaar besparen.

Wat echter als alles tegenzit? Bijvoorbeeld als leegstaande delen van het bestuurscentrum de eerstkomende jaren niet verkocht worden. Dan worden de kosten minstens 200.000 Euro hoger dan nu berekend. Of als er geen efficiencyvoordelen zijn door de uitbesteding van onze ambtenaren? Dan vallen de kosten nog eens tussen de 150.000 en 360.000 euro hoger uit.

Dan komen we uit op jaarlijkse kosten van minimaal 50.000 euro tot maximaal 1,2 miljoen euro. Als we aannemen dat de waarheid wel ergens in het midden ligt, dan betekent dit een extra gat in de begroting van zo’n 6 ton jaarlijks. En dan zijn er nog onbekende extra kosten: zal Maastricht meer vragen voor de inhuur van ambtenaren dan we nu aan eigen personeel betalen? Zullen ambtenarensalarissen uiteindelijk stijgen door de hogere inschaling in Maastricht?

Klik op het plaatje voor een vergroting

Jaarlijks terugkerende kosten

De gemeente heeft trouwens maar twee middelen om dit bedrag bijeen te krijgen: verhoging van inkomsten of verlaging van uitgaven.
Enerzijds dus extra jaarlijkse verhogingen van waarschijnlijk OZB, leges, heffingen enz. Anderzijds zullen zware bezuinigingen nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Het zal iedereen treffen. Omdat het sociaal domein een enorme kostenpost is, zullen de zwakkeren in onze gemeente ook (en wellicht meer dan anderen) met grote bezuinigingen te maken krijgen.
Is het dat waard?

Op 3 oktober moet de Gemeenteraad een principebesluit nemen of er wel of niet gekozen wordt voor invoering van een regiegemeente. Vreemd om een dergelijk zware beslissing nu al te moeten nemen, terwijl niet eens duidelijk is wat het ons jaarlijks daadwerkelijk gaat kosten en hoe dit (door bezuinigingen of lastenverzwaringen) opgebracht moet worden.
Een normaal raadsvoorstel dat op zo’n enorme bandbreedte aan mogelijke kosten is gebaseerd, zou niet eens door de gemeenteraad in behandeling worden genomen!

Ik denk dat er geen raadslid zal zijn dat géén bedenkingen heeft tegen dit voorstel. Het eerdere besluit van de coalitie om alléén de optie regiegemeente te onderzoeken kan er nu toe leiden, dat de coalitie niets anders meer overblijft dan hiervoor (en voor lastenverzwaringen) te kiezen. Een voorstel van FOCUS om alternatieven te onderzoeken werd niet gesteund door de coalitie. En zo lijkt het erop alsof niets de regiegemeente meer kan tegenhouden. Tenzij…?