• Politieke Partij FOCUS Meerssen

    Vier jaar stabiliteit en harmonie binnen onze partij; geen ruzie zoeken maar respectvol naar anderen; positivisme uitstralen; aandacht voor alle kernen en de medemens.
    Dat maakt FOCUS anders en sterk!

Welkom op de website van FOCUS Meerssen

Focus op de toekomst

Fair * Open * Communicatief * Kernen * Uniform * Samenwerking

Feature image
Fair & Open

Win het vertrouwen van de burgers met transparante en open politiek.

Feature image
Communicatief

Luister naar de wensen van en houd rekening met de burgers van onze vijf kernen

Feature image
Uniform

Zorg voor uniforme benadering en geef alle kernen evenveel aandacht

Feature image
Samenwerking

Elke kern zijn eigen identiteit, maar samen één sterke zelfstandige gemeente

Nieuws

Regiegemeente: bepaalt Maastricht?

Op 5 november zal Maastricht gaan besluiten of ze heil zien in Meerssen als regiegemeente met Maastricht als centrumgemeente. Maar Maastricht doet dat niet zomaar. In het Maastrichtse raadsvoorstel staan twee extra voorwaarden waaraan de gemeente Meerssen zou moeten voldoen:

Ten eerste: Medio 2020 moet het definitieve GO besluit in Meerssen met een ruime meerderheid genomen worden. Een stemverhouding van 9-8 is te weinig en biedt geen zekerheid voor Maastricht.

Ten tweede zal Meerssen moeten aantonen dat zij de jaarlijkse kosten van de regiegemeente (welke immers aan Maastricht betaald moeten worden) ook kan dekken uit de jaarlijkse begroting (dus niet uit de spaarpotjes). Die duidelijkheid wil Maastricht dus al medio 2020 wanneer ook in Maastricht het GO besluit moet vallen. Maar… dan moeten nu eigenlijk al de kosten van de regiegemeente in onze meerjarenbegroting voor 2021 zijn opgenomen. Die begroting wordt over enkele weken vastgesteld terwijl de kosten voor de regiegemeente er nog niet in verwerkt zijn.
Het is maar de vraag hoe Meerssen dit over een half jaar wèl kan aantonen! Sterker nog: Maastricht wil dan al die zekerheid hebben terwijl de raad van Meerssen pas rond november 2020 stemt over de begroting voor 2021.

Trouwens, hoe kun je het als raadslid verantwoorden om over een paar weken een begroting vast te stellen waarin nu nog niet de kosten van de regiegemeente zijn opgenomen, maar waar je dus medio 2020 wel mee akkoord moet gaan. Die kosten komen eraan en daar moet dekking voor gevonden worden. Dit kan niet zomaar uit het spaarpotje betaald worden maar moet via lastenverhogingen voor de burgers of bezuinigingen op de uitgaven bereikt worden.

Verder is in het Maastrichtse raadsvoorstel te lezen dat men verwacht dat het samenvoegen van Meerssense ambtenaren bij Maastricht alleen een efficiencyvoordeel (lees: lagere kosten voor Meerssen) van 2% kan opleveren als de gemeente Meerssen haar beleid aanpast aan dat van Maastricht. Dat lijkt logisch. Maar wat blijft er dan van de zelfstandigheid van Meerssen nog over? Bestuurlijke zelfstandigheid! Maar wel volgens Maastrichtse regels…

Agnesplein Bunde: trekpleister of leegstand?

Met de komst van Jan Linders aan het Agnesplein wordt gehoopt dat het centrum Bunde een stimulans voor ondernemers vormt om daar winkels te vestigen. Meer winkelend publiek betekent immers meer potentiële klanten. Tevens is het buurtnetwerk Bunde in gesprek met de gemeente om het plein om te vormen tot een ontmoetingsplek. Je zou zeggen dat dit kansen genoeg biedt voor Bunde om het centrum een opknapbeurt te geven. Maar ja, zo eenvoudig ligt het niet.
Enkele weken geleden ging het gerucht dat drogisterij Trekpleister interesse had om zich in een leegstaand winkelpand te vestigen. Dat gerucht was juist. Om exploitatie winstgevend te maken moet echter behoorlijk aangebouwd worden aan de achterkant van het pand. De bouwregels verhinderen echter een te grote aanbouw en dus werd het principeverzoek door de gemeente afgewezen. Regels zijn regels, uiteraard, maar wat een kans voor Bunde blijft hier onbenut! Het college zou hier gretig op moeten inhaken en er bij wijze van spreken alles voor moeten doen om deze vestiging mogelijk maken.

Er staan trouwens zoveel panden leeg rondom het Agnesplein dat je je moet afvragen of het voor kleine winkels wel rendabel is. Kunnen daarom de bouwregels niet aangepast worden, of zijn er anderszins uitzonderingen mogelijk om Trekpleister naar Bunde te halen? Wij vragen ons dat af.

Daarom hebben we hierover een brief aan het College van B&W geschreven om te vragen of in dit geval echt wel alle mogelijkheden benut zijn. Want voor Meerssen centrum komt er wel een plan om leegstand tegen te gaan. Zelfs met een kleine financiële tegemoetkoming voor ondernemers. Maar voor Bunde…
De afwijzing van het principeverzoek lijkt niet de faciliterende rol van de gemeente weer te geven die je mag verwachten. Jaren geleden is daarvoor immers al het “Ja, tenzij…” principe afgesproken. Nu lijkt het eerder een “Nee, want…” beslissing door de gemeente, die ten koste kan gaan van de leefbaarheid rondom het Agnesplein.

De naam zegt het eigenlijk al: “Trekpleister” kan echt wel een trekpleister zijn voor winkelend publiek en dus vestiging van andere ondernemers in Bunde.

Lees hier onze Artikel 40 vragen Trekpleister in Bunde

Huurcontracten voetbalclubs opgezegd

De afgelopen dagen heeft de deurwaarder namens de gemeente (c.q. het college) de opzegbrief voor de bestaande huurcontracten betekend aan de besturen van alle voetbalclubs. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad nog geen besluit over de financiële toekomst van de clubs genomen heeft.
In de vorige raadsvergadering staakten immers de stemmen over het wijzigingsvoorstel van FOCUS en LokaalDNA. Ons amendement hield in dat RVU op gelijke wijze behandeld moet worden als als de andere clubs. Het raadsvoorstel zelf kon daardoor niet in stemming gebracht worden.

Met de opzegbrieven negeert het college van Burgemeester en Wethouders in wezen de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente. Ondanks alle mooie bewoordingen (“pro forma”, “vooruitlopend op”) in de opzegbrief begeeft het college zich op politiek glad ijs. Hoewel het juridisch allemaal wel zal kloppen, kan zo’n actie in de politiek een reden zijn voor een motie van wantrouwen of afkeuring. Het college zou, gesteund door de meerderheid van de eigen coalitie, weinig te vrezen hebben van een dergelijke motie. Maar dat het college politiek gezien niet correct handelt lijkt vrij duidelijk.

Komende donderdag 3 oktober moet opnieuw over het voorstel gestemd worden. Waarschijnlijk hoeven de clubs niet te hopen op een goede afloop. Een of meer tegenstemmers van de coalitie zullen nu op de een of andere manier wel vóór stemmen zodat het raadsvoorstel van het college alsnog aangenomen wordt en de opzegging van de contracten dan definitief is.

Klik hier om één van de opzegbrieven te lezen.

OZB 18 procent omhoog, tenzij…

Gisteravond was er een bijeenkomst voor (burger-)raadsleden om vragen te stellen over de inhoud van het eindrapport van Berenschot over invoering van de regiegemeente.

Bij de meeste vragen was het antwoord dat éérst op 3 oktober het principebesluit over de regiegemeente genomen moet worden; pas daarna wordt alles verder in detail uitgewerkt. Maar kiezen voor het principebesluit betekent wel dat er nauwelijks nog een weg terug is.
In ons vorige artikel schreven we al dat de regiegemeente veel geld kost. Onze inwoners zullen dat door lastenverhogingen en bezuinigingen bijeen moeten brengen.

Het grote voordeel van het Berenschot rapport is nu, dat het de extra jaarlijkse kosten van de regiegemeente in beeld heeft gebracht. Raadslid Van der Bijl gaf gisteren een eigen presentatie. Hij heeft daarbij de jaarlijkse kosten van een regiegemeente vertaald naar het prijskaartje voor de burgers van Meerssen. Zijn conclusie is dat als raadsleden op 3 oktober kiezen voor de regiegemeente, zij tevens ervoor kiezen om de OZB met 18 procent te verhogen. In zijn argumentatie kwam hij verder tot de conclusie dat herindeling of fusie uiteindelijk miljoenen goedkoper is en daarmee rationeel gezien de beste keuze is.

Maar de vraag is eigenlijk: waar zijn de belangen van de inwoners en de kernen het meest mee gediend? Een 18 procent hogere OZB door invoering van de regiegemeente is géén garantie dat bijvoorbeeld subsidies en accommodaties voor verenigingen blijven bestaan. Want als de kosten na invoering uiteindelijk hoger blijken te zijn zal er toch nog meer bezuinigd moeten worden.
Zijn de inwoners daarom niet méér gebaat met een herindeling of fusie? De OZB wordt dan immers niet extra verhoogd, dat wil zeggen niet méér dan de normale verhoging om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Of de OZB wordt zelfs verlaagd/aangepast aan bijvoorbeeld die van Maastricht. Bovendien komen de kernen er wellicht ook niet slechter vanaf dan bij een regiegemeente met de bijbehorende onvermijdelijke bezuinigingen.

Oorspronkelijk waren er twee hoofdproblemen in Meerssen: slechte bestuurlijke verhoudingen en bestuurskwaliteit en bovendien een kwetsbare ambtelijke organisatie.
De regiegemeente lost in principe alleen het probleem van de organisatie op, doordat er minder of geen éénpitters zijn en er meer kwaliteit wordt binnengehaald.
Daarentegen zou een herindeling of fusie tevens de bestuurlijke kwaliteit kunnen vergroten, of zeker niet slechter laten worden dan nu.
Wij hopen dat er nu wel een onderzoek komt naar alternatieven (zoals herindeling). Dit heeft FOCUS steeds vanaf het begin gevraagd maar daarvoor was in de raad tot twee keer toe geen meerderheid te vinden.

Het wordt spannend de komende weken. Er moet een beslissing genomen worden over de toekomst van Meerssen. Wat er ook op 3 oktober gebeurt: het is een signaal van de Gemeenteraad aan onze inwoners, Maastricht en de provincie.

Of dat een eensgezind of verdeeld signaal is, zal mede onze toekomst bepalen.

 

Wie heeft de regie in handen?

frictiekosten

Laten we ons niets wijsmaken. De regiegemeente is geen oplossing. Het is een uit nood geboren maatregel om te zorgen dat de ambtelijke organisatie haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren.
En deze maatregel kost geld, veel geld dat op de een of andere manier door de inwoners van de gemeente Meerssen zal moeten worden opgebracht.

Laten we de eenmalige kosten van enkele miljoenen voor de overgang naar de regiegemeente even buiten beschouwing, net als de extra kosten van een paar ton voor een extra detailonderzoek en eventuele afvloeiingsregelingen voor ambtenaren die niet mee overgaan naar Maastricht.  Want die kunnen nog uit subsidies en Algemene Reserve betaald worden.

Kijken we liever naar de jaarlijks terugkerende kosten, want voor deze kosten zullen lastenverzwaringen voor de burgers nodig zijn.

Bureau Berenschot verwacht dat deze jaarlijkse kosten maximaal 700.000 Euro zijn. Als werkelijk alles meezit, dan zijn er geen kosten maar kan de gemeente zelfs rond de 200.000 Euro per jaar besparen.

Wat echter als alles tegenzit? Bijvoorbeeld als leegstaande delen van het bestuurscentrum de eerstkomende jaren niet verkocht worden. Dan worden de kosten minstens 200.000 Euro hoger dan nu berekend. Of als er geen efficiencyvoordelen zijn door de uitbesteding van onze ambtenaren? Dan vallen de kosten nog eens tussen de 150.000 en 360.000 euro hoger uit.

Dan komen we uit op jaarlijkse kosten van minimaal 50.000 euro tot maximaal 1,2 miljoen euro. Als we aannemen dat de waarheid wel ergens in het midden ligt, dan betekent dit een extra gat in de begroting van zo’n 6 ton jaarlijks. En dan zijn er nog onbekende extra kosten: zal Maastricht meer vragen voor de inhuur van ambtenaren dan we nu aan eigen personeel betalen? Zullen ambtenarensalarissen uiteindelijk stijgen door de hogere inschaling in Maastricht?

Klik op het plaatje voor een vergroting

Jaarlijks terugkerende kosten

De gemeente heeft trouwens maar twee middelen om dit bedrag bijeen te krijgen: verhoging van inkomsten of verlaging van uitgaven.
Enerzijds dus extra jaarlijkse verhogingen van waarschijnlijk OZB, leges, heffingen enz. Anderzijds zullen zware bezuinigingen nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Het zal iedereen treffen. Omdat het sociaal domein een enorme kostenpost is, zullen de zwakkeren in onze gemeente ook (en wellicht meer dan anderen) met grote bezuinigingen te maken krijgen.
Is het dat waard?

Op 3 oktober moet de Gemeenteraad een principebesluit nemen of er wel of niet gekozen wordt voor invoering van een regiegemeente. Vreemd om een dergelijk zware beslissing nu al te moeten nemen, terwijl niet eens duidelijk is wat het ons jaarlijks daadwerkelijk gaat kosten en hoe dit (door bezuinigingen of lastenverzwaringen) opgebracht moet worden.
Een normaal raadsvoorstel dat op zo’n enorme bandbreedte aan mogelijke kosten is gebaseerd, zou niet eens door de gemeenteraad in behandeling worden genomen!

Ik denk dat er geen raadslid zal zijn dat géén bedenkingen heeft tegen dit voorstel. Het eerdere besluit van de coalitie om alléén de optie regiegemeente te onderzoeken kan er nu toe leiden, dat de coalitie niets anders meer overblijft dan hiervoor (en voor lastenverzwaringen) te kiezen. Een voorstel van FOCUS om alternatieven te onderzoeken werd niet gesteund door de coalitie. En zo lijkt het erop alsof niets de regiegemeente meer kan tegenhouden. Tenzij…?

 

Coalitiebelang bepaalt toekomst Meerssen???

Waarom kiest deze coalitie al in een vroeg stadium voor de regiegemeente als toekomst voor Meerssen? Waarom is de coalitie tegen een onderzoek naar de alternatieven, zoals de ambtelijke organisatie (via brief Ondernemingsraad) en FOCUS (via motie) hebben voorgesteld?

De kosten van zo’n onderzoek worden nu als reden aangevoerd. Het onderzoek naar de regiegemeente kost al meer dan twee ton waaraan de provincie meebetaalt. Om het accommodatiebeleid op te zetten wordt iemand ingehuurd voor 60000 Euro. En voor zoiets belangrijks als de beste toekomst voor Meerssen zijn de kosten een probleem? De èchte reden zou kunnen zijn dat het zowel voor de provincie als de coalitie een reddingsboei is voor herindelingsproblematiek. Toegegeven, het is speculeren wat ik doe, maar ik zal het uitleggen.

Het coalitieakkoord noemt twee belangrijke zaken:

  • de coalitie streeft naar “stabiliteit van bestuur” (lees: geen coalitiebreuk).
  • “Nadat bekend is of er een regie-organisatie gevormd zal worden, maken we een actieplan”

Dat laatste is veelzeggend: De richting van regiegemeente wordt eigenlijk al in het bestuursakkoord aangegeven en is dus bij de totstandkoming van het akkoord al besproken. Alternatieven worden niet genoemd. Waarom niet? Waarschijnlijk verschillen coalitiepartijen en raadsleden nogal van mening over bijvoorbeeld herindeling of fusie. Dat is ook al uit eerdere uitlatingen in de raad gebleken toen het over de toekomst van Meerssen ging. Dit meningsverschil zou dus later in het proces wel eens tot een breuk in de coalitie kunnen leiden. Maar als niet iedereen vóór iets is, moet je datgene kiezen waar niemand echt op tégen is. De acceptabele gulden middenweg: de regiegemeente.

Als raadslid heb je wèl de taak om zorgvuldig te kijken wat het beste is voor de gemeente en haar inwoners. Als later dit jaar het rapport van Beerenschot besproken wordt, dan kunnen de raadsleden alléén maar kiezen voor de optie regiegemeente. Is dat wel een echte keuze? Simpel gezegd: u koopt toch ook geen schoenen of jas in een winkel waar ze maar 1 model en 1 kleur aanbieden? U wilt kunnen kiezen wat het beste bij u past. Dan kan alleen door te vergelijken.
Die vergelijkende en zorgvuldige keuze kunnen de raadsleden na de zomer echt niet maken. De huidige coalitie zal straks niet kunnen zeggen dat de regiegemeente het beste is voor de toekomst voor onze gemeente, want andere opties zijn bewust niet onderzocht. Sterker nog, door het inkrimpen van de ambtelijke organisatie (óók in bestuursakkoord aangekondigd) loopt deze coalitie al vooruit op de keuze voor regiegemeente.
Let wel: Wij zeggen niet dat de regieorganisatie geen goede keuze zal zijn. Maar we vergelijken die optie liever met alternatieven en kiezen pas daarna.

Samenvattend: In de voorbije maanden werd elk voorstel om een alternatief te onderzoeken afgewezen. Het doel is namelijk het in stand houden van de coalitie en niet wat het beste is voor de toekomst van de gemeente Meerssen. Op gemeentelijk niveau gaat het coalitiebelang dus boven het algemeen belang.

Op provinciaal niveau ligt het echter wellicht net even anders.

De regiegemeente is een soort experiment voor onze provincie. Logisch dat men er wat geld aan wil uitgeven. Het belang voor de provincie ligt daarin dat hiermee een alternatief ontstaat voor gemeenten die tot nu toe niet willen meewerken aan fusie of herindeling. Denk aan Heerlen/Landgraaf en wellicht andere gemeenten in Limburg. Voor de provincie zou de regiegemeente dus wel degelijk als een oplossing voor de herindelingsproblematiek gezien kunnen worden, een soort “algemeen belang” waarvoor een financiële bijdrage en steun gerechtvaardigd kan worden. Wellicht heeft de provincie vorige zomer al aan het college laten weten dat de provincie de stap naar regiegemeente zal ondersteunen. En wellicht daarom zijn de raadsleden van de coalitie en bloc tegen andere voorstellen. Weten zij soms meer dan de raadsleden van de oppositie?

Hoe het ook gaat uitpakken, met een keuze voor een regiegemeente is fusie met Maastricht op duur onvermijdelijk want andere opties zijn er dan niet meer. En dàt zullen de provincie èn Maastricht niet erg vinden.
Wat u er als inwoners van vindt doet er in de ogen van de coalitie niet toe, want het voorstel van FOCUS om een brede enquête te houden werd enkele maanden geleden afgewezen. En dan toch in het coalitieakkoord beweren dat men “inwoners (wil) betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid”! Dat is gewoon weer een belofte die de coalitiepartijen niet nakomen…

Toekomst accommodaties onzeker

Op 27 juni beslist de raad wat er met de gemeenschapshuizen en sportaccommodaties gaat gebeuren. De provincie eist vóór 1-1-2020 een plan van de gemeente hoe dit beleid aangepakt wordt, anders wordt de gemeente onder financieel repressief toezicht gesteld. Het college heeft nu een visiedocument voorgesteld met uitgangspunten en doelen, die moeten leiden tot het accommodatiebeleid. Over dit visiedocument zal in de raadsvergadering van 25 april worden besloten. Dat voorstel kunt u hier downloaden.

Omdat de tijd ontbreekt zal weinig rekening gehouden kunen worden met de inbreng van belanghebbende organisaties. FOCUS betreurt het dat het beleid niet door en met die organisaties, dus van onderop, wordt bepaald. Integendeel, het beleid zal nu van bovenaf worden opgelegd, hetgeen ‘pijn gaat doen” (aldus wethouder Gulikers) bij die organisaties. Zo zal bijvoorbeeld niet meer iedere kern over een eigen buitensport accommodatie kunnen beschikken. Doel is om een jaarlijkse bezuiniging van 180000 euro (en zo mogelijk meer) te behalen. Omdat dit voor de eindgebruikers van die accommodaties meer geld gaat kosten, wordt er rekening mee gehouden om (als tijdelijke overgangssituatie) de subsidiëring aan te passen. In het najaar wordt het subsidiebeleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Voor de gemeenschapshuizen is het streven om de exploitatie over te dragen aan verenigingen of stichtingen. Daarbij moet wel eerst al het achterstallig onderhoud worden uitgevoerd. Op de raadsadviesvergadering werd gesproken over kosten tussen de half en één miljoen Euro.

In de raadsvergadering van juni zal ook het resultaat worden gepresenteerd van de quickscan naar de mogelijkheid om de St. Agneskerk in Bunde deels als multifunctioneel centrum te gebruiken.

 

Als raadslid moet je keuzes maken…

Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn voor de toekomst van Meerssen. Tot  nu toe wordt alleen de optie van Regiegemeente onderzocht. Dat is de enige optie waar de raadsleden na de zomer voor kunnen kiezen. FOCUS vindt echter dat er parallel aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een regiegemeente gekeken moet worden of andere opties ook haalbaar zijn: samenwerkingsverbanden, uitbesteden van gemeentelijke taken, herindeling, fusie, of zelfstandig blijven. Als namelijk mocht blijken dat een regiegemeente toch financieel geen haalbare kaart is, dan zijn we terug bij af met een verzwakte ambtelijke organisatie en bestuurlijk richtingloos.

Daarom zullen wij op de raadsvergadering van donderdag 28 maart een motie indienen om ook de andere opties te onderzoeken. Als de beste keuze voor Meerssen gemaakt moet worden, dan moeten ook die alternatieven van de regiegemeente onderzocht worden. Pas dan kan een verantwoorde afweging gemaakt worden. Dat wordt namelijk verwacht van raadsleden.

MAA geluidmeetplan

De gemeente zal een of meer geluidmeetpunten bij vliegveld MAA plaatsen. Die moeten ervoor zorgen dat de gemeente, maar zeker ook de inwoners continu op de hoogte zijn van geluidbelastingen als gevolg van het vliegveld in hun omgeving.

Het college laat de raad weten dat eerst een adviesbureau een geluidmeetplan zal opstellen. Vier vragen moeten daarin worden beantwoord:

  • Waar moet gemeten worden?
  • Hoeveel meetpunten moeten geplaatst worden?
  • Hoe lang moet gemeten worden?
  • Op welke wijze dienen de metingen te worden uitgevoerd?

Op basis van het geluidmeetplan kan daarna offerte worden gevraagd voor plaatsing van geluidmeters.

 

Eendagsvliegje…

Hoe tegenstrijdig kan het zijn in Meerssen.
Enorme tekorten op de begroting. Bezuinigingen op personeel met sluiting van het KCC op vrijdag. Grote bezuinigingen te verwachten op de uitgaven voor zorg, subsidies en accommodaties. En miljoenen kosten in het vooruitzicht voor wat betreft de regiegemeente.
Maar… er is geld voor de Binckbank tour. En ondanks het personeelstekort en hoge ziekteverzuim zijn er blijkbaar toch 100 uur aan inzet van ambtenaren mogelijk.
Toegegeven, het geld komt uit een economisch potje. Maar uiteindelijk heeft de burger het via zijn belastingbijdrage wel in dat potje kunnen stoppen.
De gemeente Sittard heeft tenminste verstandige wethouders. Die moeten ook bezuinigen en doen daarom niet mee met de Binckbank tour.

FOCUS is niet tegen evenementen in het algemeen, maar het geld gaat vooral naar de organisatie, en niet naar onze burgers en ondernemers. Zo hoeft de organisator volgens de overeenkomst geen kosten voor vergunningen te betalen. En de organisator heeft het “exclusieve recht op publiekscatering”. Zijn de ondernemers daar blij mee?

BRUG-M zei ooit naar aanleiding van Bureau Streetwise: we gaan geen geld meer uitgeven als we niet weten wat het oplevert. Handige uitspraak. Maar in de praktijk?
Wat levert de organisatie van een startetappe op? Wat krijgen de burgers en ondernemers ervoor terug?
Een economische impuls? Kunt u zich de startetappeplaatsen van de vorige Binckbank tour herinneren? Was u toen zo overdonderd door al dat moois en alle reclame op tv en kranten dat u dacht: daar wil ik naar toe?
Het is een eendagsevenement voor Meerssen. De ondernemers op de markt hebben het die vrijdag wat drukker. Maar daarna? Is Meerssen dan van de economische problemen af en een toeristische trekpleister geworden voor Nederland en België? Ik denk het niet.

Maar er is ook een andere kant van de medaille. De Burgemeester mag een toespraak houden en het college mag op het presentatie podium staan. Enkele seconden lang zal de basiliek op tv te zien zijn, als het meezit tenminste, want de rechtstreekse uitzending laat alleen de finale van de koers zien. En ondernemers mogen 8 reclame banners regelen. Oh ja, niet vergeten: de gemeente mag wat volgauto’s laten meerijden. Is wel leuk zo’n ritje in de rennerskaravaan voor onze gemeentelijke top en genodigde VIPs.
En de wielerliefhebbers zullen de markt laten volstromen. Tenminste, als er plek is en parkeerplaatsen. Voor het VIP arrangement met de beste plekken zul je trouwens 70 Euro moeten neertellen. Maar goed, de gemeente krijgt er dertig gratis voor de VIP brunch en kan zelfs met korting 40 Euro neertellen voor een VIP-kaartje en doorverkopen met winst. Hopelijk is dit inclusief de vlaai die ze zelf betaald hebben. Voor dat geld mag je dan wel weer kennis maken met de renners, hoewel die niet echt tot de top behoren als ik het deelnemersveld bekijk..

Of het nu 25000 Euro kost, 35000 of 45000…. Het geld en dit evenement zijn als een eendagsvliegje: zo heb je het en zo is het weg. Wat had u met dat geld gedaan om Meerssen wat positiever in het nieuws te brengen? Alle echte minima 100 Euro geven? Dat was ook uiteindelijk bij onze ondernemers terechtgekomen! Dàt was nieuws geweest wat eruit sprong, in plaats van een regeltje in een artikeltje in het sportkatern. En al die 250 lunchpaketten die de gemeente volgens het “lastenboek” moet laten maken voor de volgerskaravaan? En de 200 gemengde broodjes? Dàt was wel leuk geweest voor de mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn!
Heeft u nog nog andere ideeën om dat geld beter te besteden? Wellicht kan de raad er komende donderdag rekening mee houden. Maar als we het bericht van de organisator in de krant moeten geloven dan hoeven alleen nog maar puntjes op de i gezet te worden. Vreemd is dat. Is er soms in achterkamertjes al wat geregeld?