• Politieke Partij FOCUS Meerssen

    Vier jaar stabiliteit en harmonie binnen onze partij; geen ruzie zoeken maar respectvol naar anderen; positivisme uitstralen; aandacht voor alle kernen en de medemens.
    Dat maakt FOCUS anders en sterk!

Welkom op de website van FOCUS Meerssen

Focus op de toekomst

Fair * Open * Communicatief * Kernen * Uniform * Samenwerking

Feature image
Fair & Open

Win het vertrouwen van de burgers met transparante en open politiek.

Feature image
Communicatief

Luister naar de wensen van en houd rekening met de burgers van onze vijf kernen

Feature image
Uniform

Zorg voor uniforme benadering en geef alle kernen evenveel aandacht

Feature image
Samenwerking

Elke kern zijn eigen identiteit, maar samen één sterke zelfstandige gemeente

Nieuws

Vervolgonderzoek Proosdijschuur

In januari heeft de Rekenkamer het eindrapport gepresenteerd naar aanleiding van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd inzake de procesgang bij de verkoop van de Proosdijschuur aan een lokale ondernemer.
Door middel van een persbericht heeft de Rekenkamer nu laten weten dat er een vervolgonderzoek zal worden verricht. Er zouden nieuwe feiten aan het licht gekomen zijn die nader onderzoek behoeven. Het college heeft in een brief aan de Raad laten weten dat het rapport “niet op alle punten helder” is en aanleiding geeft om “de rol van twee medewerkers (…) nader te onderzoeken”.

De Rekenkamer moet de gemeentesecretaris de gelegenheid geven om de conceptnota door te nemen, voordat de eindrapportage wordt opgeleverd. De vraag is of dat gebeurd is en of toen ook al aangegeven had kunnen worden welke die punten waren die nu nog niet helder zijn.

Het is verder vreemd dat de Rekenkamer zèlf met een persbericht komt. Ze heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de raad en rapporteert dus ook aan de Raad, niet aan de media. Verder is de Raadsinformatiebrief van het college van 7 februari zodanig geformuleerd dat niet duidelijk is of het college toen al de opdracht tot vervolgonderzoek heeft gegeven, of dat dit initiatief vanuit de Rekenkamer zelf komt. Het is immers formeel aan de Raad om de Rekenkamer om een onderzoek te vragen, niet aan het college of het presidium.

Aan het begin van het eindrapport, onder het kopje Afbakening staat letterlijk “De schuldvraag staat niet centraal, wel het proces.” Dit is ook waar FOCUS op heeft aangedrongen. Maar er wordt in het rapport wel degelijk duidelijke taal gesproken richting enkele medewerkers.

Het blijft een rare gang van zaken.

Lees hier:

Het persbericht van de Rekenkamer

De Raadsinformatiebrief van het college

De eindrapportage van de Rekenkamer

 

 

 

 

… zwijgen is goud …

Dat gaat óók in de politiek wel op. Maar dat vier wethouders, na bijna een jaar in functie, niets van zich laten horen baart ons toch wel zorgen. Geen enkel nieuw initiatief, van niemand. Een ambitie- en kleurloos college. De huidige coalitiepartijen riepen vóór de verkiezingen nog dat het anders moest. Maar dat dit in de praktijk zou uitmonden in initiatiefloze politiek hebben ze er niet bij verteld.

Waar zijn de plannen om de leefbaarheid te vergroten? Een herijking van de verouderde sportnota komt er ook niet. Hoe kunnen de bewoners meedenken over zwaarwegende plannen die hun aangaan? Ah sorry, die plannen zijn er gewoonweg niet. Ook geen plan om de leegstand tegen te gaan of de economie te versterken. Integendeel, de OZB voor ondernemers gaat de komende drie jaar met 22 % omhoog. Wil deze coalitie wel bouwen aan een toekomst voor onze gemeente Meerssen???
We doelen dan op plannen zoals Centrumplan Bunde, Centrumplan Ulestraten, of ontwikkelplan In ’t Riet. Toch een prestatie van de vorige coalitie met FOCUS, PGM en VVD.

De agenda’s van vergaderingen blinken uit door leegte. Je vraagt je af waar vier wethouders voor betaald worden. Pappen en nathouden is niet de juiste kwalificatie, hoewel die gedachte wel opspeelt bij zo’n overduidelijk gebrek aan initiatieven en ambitie.
De oorzaak is eerder onmacht, ingegeven door een gebrek aan kwaliteit, geld en ambtenaren.
Wethouders die de dossiers niet echt kennen en voor het gemak maar overgaan tot schriftelijke beantwoording van vragen. Geen nieuwe plannen omdat het geld ervoor ontbreekt en er door keuzes van dit college en coalitie te weinig ambtenaren zijn om nieuwe initiatieven uit te werken. Het is nog maar de vraag of de ambtenaren wel nog de normale, verplichte taken kunnen uitvoeren. Wellicht hebben bewoners zelf al gemerkt dat het allemaal niet meer zo vlotjes gaat bij de gemeente. Het is een vicieuze cirkel waar de gemeente in terecht gekomen is door bewuste keuzes van deze coalitie.

Het college doet nu alsof het een verrassing is dat er her en der grote tekorten zijn ontstaan, zoals in de WMO of wegenbeheersplan. Helaas, dat was allemaal bekend. De coalitie kiest voor een vacaturestop van ambtenaren omdat ze richting regiegemeente koerst; maar voor invoering van de regiegemeente is helemaal niets in de (meerjaren-)begroting opgenomen. En een plan B is er niet. Besturen is vooruitzien maar ook dat zit er bij dit college blijkbaar niet in.

Het verbaast ons niets dat de provincie onze gemeente daarom nu onder de loep heeft gelegd. Zware bezuinigingen zullen dit jaar toch echt nodig zijn. Iedereen realiseert zich dat binnen de politiek. De gevolgen op de langere termijn zullen steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar worden. Dit jaar al. Hoe dan ook zal de verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten verbeteren. Zo niet, dan zal de greep van de provincie duidelijker voelbaar worden. Eerst op financieel gebied, maar na 2019 ook voor de toekomst van onze gemeente.

Welke kant we ook opgaan, het zal miljoenen kosten. Niets doen is geen optie. En ook al willen we het niet, het moet al heel raar lopen om te vermijden dat de gemeente Meerssen straks, in welke vorm dan ook, bij Maastricht hoort. Misschien weet het college dat ook en zwijgt men daarom…

2019: is de toekomst van Meerssen al beslist?

Eigenlijk heeft de huidige coalitie al in december 2018 de richting bepaald waarin u en ik gedwongen worden te volgen. Dat is de regieorganisatie. Onder andere FOCUS en de Ondernemingsraad van Meerssen hebben gevraagd om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. Bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeenten, iets wat ook KIJK!!! en CDA wel aangaven in hun eerste termijn van de raadsvergadering, maar uiteindelijk schijnbaar door coalitiedwang toch niet wilden. Een andere, wat vergezochte mogelijkheid zou ook de opdeling van Meerssen kunnen zijn: de 5 kernen naar Beek, Maastricht, Valkenburg afstoten. Er zijn nòg meer alternatieven, maar die worden niet meer onderzocht. In de raadsvergadering van december is dat beslist. De kritische opmerkingen van de Ondernemingsraad, uitgesproken in beide raadsadviesvergaderingen (hier te lezen), worden daarbij gewoon genegeerd.

Je moet je afvragen waarom dit niet meer onderzocht wordt. Het heeft er alle schijn van dat de provincie hier een richtinggevende rol gespeeld heeft.
En let wel: er is gekozen voor de richting van een regiegemeente terwijl nog helemaal niet duidelijk is hoeveel dit de inwoners jaarlijks gaat kosten en of dat haalbaar is. Daar komen we pas over een half jaar achter als het aanvullende, 80000 euro kostende onderzoek is afgerond. En wat als blijkt dat de regiegemeente niet haalbaar is? Een alternatief is er dan niet en de ambtelijke organisatie is terug bij af. Maar… de provincie heeft al aangegeven deze richting te steunen en dan een financiële bijdrage te willen doen. Formeel is er weliswaar nog geen raadsbesluit over de toekomst van de gemeente. Maar welke keuze hebben de inwoners van Meerssen nog als de neuzen van deze coalitie en de provincie dezelfde kant op kijken? De koers richting regiegemeente en (uiteindelijk) deelgemeente van Maastricht is ingezet.
Drie kwart van de deelnemers aan onze poll over de toekomst van Meerssen gaf trouwens aan graag een huis-aan-huis enquete te willen zien. Dat is weliswaar geen representatief beeld, maar wel een aanwijzing dat de inwoners zelf graag hun stem willen laten horen. Maar dat zien wij echt niet niet gebeuren bij deze coalitie.

 

Bezuinigingen

De rammelende begroting, met erratum notabene, is een afspiegeling van de kwaliteit van dit college. Erratum betekent letterlijk “fout”. En dat is het eigenlijk ook. Wetende dat de gemeente het de komende jaren financieel moeilijk gaat krijgen, wordt er voor 2019 toch een OZB presentje uitgedeeld aan huiseigenaren.
Die ontbrekende inkomsten zullen op een andere manier moeten worden teruggehaald. En dat gaat iedereen in de gemeente Meerssen de komende jaren wel merken.
Zo worden vacatures bij de gemeente niet ingevuld, ondanks bezwaren van de ondernemingsraad van de Meerssense ambtenaren: de maat is vol en de rek is eruit. Dit lijkt een ordinaire bezuiniging te zijn om de gaten in de begroting mee te stoppen.

In het Sociale Domein zullen de bezuinigingen na 2019 nog veel ingrijpender zijn omdat dan de financiële reserves uitgeput zijn zoals die de laatste jaren zijn opgebouwd. De kwetsbare groepen die van zorg afhankelijk zijn zullen onevenredig hard getroffen worden.
FOCUS heeft al voorgesteld om de zwakste twee van de vier wethouders in te leveren en daarvoor in de plaats de bezuiniging op de vacatures niet door te voeren. Het leek een grap, maar het is de trieste realiteit in Meerssen: een zwakke begroting met zwakke wethouders. Dat kan niet goed zijn voor Meerssen.
De provincie heeft dat natuurljik ook in de gaten en geeft alvast een waarschuwing af: als de begroting niet snel een positief saldo oplevert, dan gaat de provincie ingrijpen en zal elke begrotingswijziging vooraf goedgekeurd moeten worden. Binnen een paar maanden is Meerssen afgezakt van een financieel gezonde gemeente onder de vorige coalitie met onder andere FOCUS naar een rammelende begroting en de dreiging van provinciale maatregelen. Een wanprestatie waar de huidige coalitiepartijen zich voor moeten schamen.

Het is er deze coalitie dus alles aan gelegen om te bezuinigen en wel heel snel en heel erg veel. Daar zal het accommodatiebeleid een grote rol in gaan spelen. Verantwoordelijk wethouder Gulikers zal zijn vingers niet willen branden aan deze behoorlijke bezuinigingspost van enkele tonnen en huurt daarom voor 50000 euro iemand in die dit in kaart moet brengen. Verenigingen moeten nog maar afwachten of zij wel die “intensieve inbreng bij zwaarwegende beleidsthema’s” gaan krijgen die de coalitiepartijen van BRUG-M, KIJK!!!, CDA en Het Origineel in het bestuursakkoord aan de inwoners beloofd hebben. Als de inwoners niet eens de kans krijgen zich uit te spreken over de toekomst van Meerssen, denkt u dat de verenigingen dat wel krijgen over hun toekomst?
Onder druk van provincie en de financiële gaten in de begroting zullen de coalitiepartijen geen rekening houden met de inwoners, ambtenaren en verenigingen. De ambtenaren hebben dat inmiddels al gemerkt. Verenigingen en inwoners zullen de volgende zijn. Wij zijn benieuwd hoe BRUG-M, KIJK!!!, CDA en Het Origineel dàt gaan uitleggen aan u en hun kiezers.

Infoavond uitslag verkiezingen: standpunt FOCUS

meeting.Maandagavond is een openbare bijeenkomst gehouden waaraan alle partijen hebben deelgenomen. Het doel was om elke partij de gelegenheid te geven zich uit te spreken welke duiding zij geven aan de uitslag van de verkiezingen. Fractievoorzitter Roger Thijssen van FOCUS heeft daarbij een verklaring afgelegd, waarvan u de tekst hier kunt nalezen: Verklaring FOCUS 26 maart 2018

Was het werkelijk zó slecht ???

logo op rood vlak. 266x266pxpngAls je alles moet geloven wat er wordt geschreven dan waren de afgelopen vier jaren de slechtste raadsperiode ooit in het bestaan van Meerssen. Maar was het wel zó slecht? Kijk eens naar uw eigen dorp. Is er daadwerkelijk iets verslechterd? Of ziet u een ontwikkeling in uw dorp waarover u tevreden bent? Wanneer waren er voor het laatst bouwkranen in Ulestraten, Meerssen, Bunde? In Geulle moeten ze nog komen bij het plan “In ’t Riet”. In Rothem zien we hopelijk ook een vernieuwing in de komende vier jaar. Er wordt gebouwd voor de toekomst, voor onze kinderen en ouderen. In de gemeente Meerssen maar bovenal uw eigen kern! Dat is echt iets om trots op te zijn!!

Daar staat tegenover dat er welgeteld één besluit werd genomen dat voor veel inwoners en ook ons slecht nieuws was: de OZB verhoging. Helaas een noodzakelijke ingreep om een jaarlijks terugkerend èn oplopend tekort op de begroting van meer dan 1 miljoen euro te dekken. Het is onmogelijk om zo’n bedrag elk jaar opnieuw te bezuinigen of uit het gemeentelijk spaarpotje te betalen. Daarom was die verhoging uiterst vervelend maar ook hoogstnoodzakelijk.
De oppositie zal altijd beweren dat het vroeger beter ging en nu anders moet. Dat is ook de kracht van de oppositie: je hoeft nergens vóór te zijn, als je maar overal tegen bent en roept dat het slecht gaat. Als je het vaak genoeg roept en er zelf voor zorgt dat zoveel mogelijk negatieve berichten in de media komen, dan zijn er altijd mensen die deze berichten voor waar aannemen. Maar kijkend naar de resultaten van de afgelopen jaren krijg je toch een ander beeld dat veel positiever is!

Als voorzitter van FOCUS kan ik u zeggen dat onze partij vanaf 2014 getracht heeft altijd positief te blijven en geen negatieve kritiek te spuien. Dat was het idee van de oprichters van onze partij en daar hebben wij ons aan gehouden. Wij hebben niet meegedaan met het gooien van modder en anderen beschuldigen in de media. Wij zijn niet weggelopen uit de raadszaal. Toegegeven, het was vaak moeilijk om niet in de media te reageren als er weer eens onwaarheden werden verkondigd, of zelfs de burgemeester en onze eigen wethouder van liegen beschuldigd werden. FOCUS heeft niemand voor leugenaar uitgemaakt. Als anderen dat wel doen dan is dit op de man spelen.  Zoiets past een raadslid niet, is fatsoensloos en respectloos. Dat is niet de bestuurscultuur die Meerssen nodig heeft.
Wij van FOCUS daarentegen hebben in de voorbije vier jaar op onze eigen manier uitvoering gegeven aan de motie “nieuw elan” en ik denk dat we daarin goed geslaagd zijn. Als er in rapport Berenschot gesproken wordt over een verandering van de politieke cultuur, dan is FOCUS daar al in 2014 mee begonnen vanaf de oprichting van de partij. Van FOCUS mag u nu wederom terughoudendheid verwachten, eerlijkheid, respect en fatsoenlijk gedrag en bovenal: resultaten. Zoals de afgelopen jaren zullen wij ons ook de komende vier jaar daarvoor inzetten, voor uw kern, voor uw toekomst.

Huub Marcic
partijvoorzitter

Auw Kèrk Bunde: onrust ongegrond!

auw kerkEén ding is zeker: de Auw Kèrk hoort bij Bunde en dat blijft zo. Maar de functie van het gebouw staat ter discussie. Het vroegere gemeenschapshuis is in de loop der jaren een horeca gelegenheid geworden. Tijdens de raadsadviesvergadering van 17 januari bleek dat er juist behoefte is aan een ècht gemeenschapshuis. Diverse insprekers benadrukten dat de Auw Kèrk in de huidige vorm niet ideaal is voor de Bundese verenigingen, samengevat: er zijn te weinig ruimten die gelijktijdig gebruikt kunnen worden, de prijzen voor gebruik/consumpties zijn te hoog en er is een kans dat verenigingen moeten wijken voor commerciële activiteiten.

Het voorgestelde accommodatiebeleid biedt nu een kans om dit te veranderen. Het raadsvoorstel dat op 1 februari in de Gemeenteraad behandeld wordt, geeft alleen nog maar de richting aan waar we naar toe willen voor Bunde: een huis voor de gemeenschap, waar verenigingsactiviteiten vóórgaan op commerciële en waar alle verenigingen terecht kunnen, klein of groot. Het zou mooi zijn als dit weer de Auw Kèrk kan worden, maar misschien worden er alternatieven aangedragen die beter geschikt zijn.
Het zal nog enige tijd duren om met alle verenigingen en betrokken partijen te overleggen. Pas daarna zullen concrete plannen uitgewerkt worden hoe een en ander te realiseren is. Maar nu is het moment om dit in gang te zetten. De volgende gemeenteraad zal hier verder over moeten beslissen.
FOCUS staat voor de verenigingen: wij doen wat nodig is om te zorgen dat er voor hen weer een gemeenschapshuis in Bunde komt. Oók in de volgende raadsperiode!

Roger Thijssen in MeerPolitiek op TV

roger in meerpolitiek breedVandaag is op de tv zender MeerTV een uitzending van MeerPolitiek te zien, waarin Roger Thijssen, fractievoorzitter van FOCUS, geïnterviewd wordt.

Roger geeft antwoord geeft op diverse vragen omtrent o.a. het zwembad “de Parel”, de coalitiebreuk, het wachtgeld en wethouders van buiten de gemeente.

Zoals u van onze partij mag verwachten zijn het eerlijke antwoorden, niet eromheen draaiend, maar direct gegeven. Zeker kijken dus!

In de aanloop naar de verkiezingen heeft MeerPoltiek tv interviews gehouden met de fractievoorzitters van alle politieke partijen. Last but not least is FOCUS aan de beurt. De uitzending wordt vandaag tot en met dinsdag elk uur herhaald, na het nieuwsoverzicht.

Lees hier verder als u meer wilt weten over Roger Thijsen, Lijst 2 Nummer 1 !

Zorgen om overlast vliegveld

vliegtuig-huis2De gemeenteraad boog zich donderdagavond over het “Ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht” dat op 8 december 2016 door de rijksoverheid is vastgesteld. In dit ontwerpbesluit wordt voortaan toegestaan dat de volledige lengte van de start- en landingsbaan (van 2750 meter) door vliegtuigen gebruikt mag gaan worden. Tot nu toe was 250 meter daarvan eigenlijk een stop-zone. Er wordt nu gevreesd dat voortaan grotere en zwaardere vliegtuigen gebruik zullen maken van de gehele baan, wat leidt tot meer geluidsoverlast en fijnstofuitstoot. Met name fijnstof kan gezondheidsrisico’s op langere termijn hebben.

Tientallen bezorgde bewoners waren daarom op de publieke tribune aanwezig om te horen wat de raadsleden ervan vinden. Die hadden al verschillende moties en amendementen voorbereid. Maar bij de behandeling van het onderwerp werd nog eens duidelijk gemaakt, dat de gemeente formeel niets tegen dit plan kan doen. Omdat het echter nog maar een ontwerpbesluit is, kan iedereen (en dus ook  het gemeentebestuur) alleen een zienswijze indienen bij het ministerie, vóór 19 januari, waarin eventuele bezwaren worden opgesomd om de Staatssecretaris eventueel op andere gedachten te brengen.

De raadsfracties uitten ook allen hun bezorgdheid over de risico’s voor mens en milieu. FOCUS is wel voorstander van de luchthaven, om economische redenen, want er wordt voor werkgelegenheid gezorgd. Maar dit mag niet koste gaan van veiligheid, gezondheid en milieu!
Verder  waren alle fracties van mening dat de zienswijze die het college voorstelde wel wat sterker mocht zijn. Met name uitbreiding van meetpunten voor fijnstof was een veel gehoorde wens. Eensgezind werd daarom besloten de moties en amendementen samen te laten vatten tot één krachtige zienswijze van de gemeente. Maandagavond 16 januari moet die klaar zijn en dan zullen de fractievoorzitters dit bespreken en goedkeuren zodat de staatssecretaris de zienswijze van de Gemeente Meerssen op tijd kan ontvangen.

 

Meer links:

http://www.atlasleefomgeving.nl/kijken;jsessionid=F982A5E92946E736ABD4E33F8AB64290

http://spotzi.com/nl/kaarten/milieu-en-omgeving/geluid-en-luchtkwaliteit/fijnstof-nederland/

http://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof/Luchtkwaliteit

https://www.luchtmeetnet.nl/kaart

https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat

OP WEG naar een positief 2017

op-weg-naar-2017jpgNadat wij vorige week al een artikel plaatsten over de positieve zaken in 2016, kijken we nu vooruit naar 2017. Ook voor het komende jaar zijn er plannen die gunstig kunnen uitpakken voor de leefbaarheid in onze Gemeente en haar kernen. Daarover heeft FOCUS deze week een nieuw artikel in de Geulbode geplaatst.

We noemen in dat artikel de ontwikkelingen ten aanzien van:

  • Accomodatiebeleid
  • Eiland in de Geul
  • ’t Riet in Geulle
  • Verkeersstromen in Ulestraten
  • Revitalisering Rothem-Zuid.

Wij zijn er trots op dat inmiddels 80% van onze speerpunten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd is of zal worden. En dat terwijl in de politiek altijd met compromissen gewerkt moet worden! Bovendien is FOCUS een stabiele partij gebleken, wars van stemmingmakerij, gericht op: Fairness, Openheid, Communicatie, Uniformiteit voor alle kernen en Samenwerking.

Voor wie het artikel wil nalezen: klik hier voor artikel 2 Geulbode 14 december.

Een positief 2016

thumb-up-smileyDit jaar zijn er mede dankzij onze partij FOCUS belangrijke beslissingen genomen voor Meerssen. Hoewel de berichten in de media soms negatief van aard waren, valt niet te betwisten dat er ontwikkelingen in gang gezet zijn, die de leefbaarheid van de kernen van onze gemeente in de toekomst alleen maar kunnen verbeteren.

Wij hebben het dan onder andere over het Centrumplan en de gymzaal in Ulestraten, Het centrumplan in Bunde, het Kindcentrum in Meerssen, de buurtpreventieteams.

Inmiddels is in de Geulbode een artikel verschenen, waarin wij deze ontwikkelingen nader benoemen en toelichten. Voor degenen die het artikel niet gelezen hebben, plaatsen wij het daarom op onze website.

Klik op deze link: artikel FOCUS in Geulbode van week 49