• Politieke Partij FOCUS Meerssen

    Vier jaar stabiliteit en harmonie binnen onze partij; geen ruzie zoeken maar respectvol naar anderen; positivisme uitstralen; aandacht voor alle kernen en de medemens.
    Dat maakt FOCUS anders en sterk!

Welkom op de website van FOCUS Meerssen

Focus op de toekomst

Fair * Open * Communicatief * Kernen * Uniform * Samenwerking

Feature image
Fair & Open

Win het vertrouwen van de burgers met transparante en open politiek.

Feature image
Communicatief

Luister naar de wensen van en houd rekening met de burgers van onze vijf kernen

Feature image
Uniform

Zorg voor uniforme benadering en geef alle kernen evenveel aandacht

Feature image
Samenwerking

Elke kern zijn eigen identiteit, maar samen één sterke zelfstandige gemeente

Nieuws

De waarheid wordt verdraaid…

De laatste weken is BRUG-M en met name haar wethouder financiën flink bezig de publieke opinie te bespelen. De andere partijen wordt ONTERECHT verweten dat ze bij het beraad over de kadernota in juli toch gekozen hebben voor regiegemeente terwijl de financiële situatie dat niet mogelijk lijkt te maken. Dat is onterecht omdat die keuze in juli nog helemaal niet gemaakt hoefde te worden. Voor alle duidelijkheid: FOCUS heeft NOOIT gekozen voor regiegemeente! Wie het tegendeel beweert, verdraait de waarheid in zijn eigen belang.

De gemeenteraad heeft tot nu toe slechts twee officiële keuzemomenten gehad in het proces dat zou kunnen leiden tot “Regiegemeente”: in oktober 2019 en juni 2020. Toen was al vrij duidelijk dat de regiegemeente niet te betalen zou zijn. FOCUS heeft toen TEGEN gestemd.
De voorstellen werden niet ontraden door het college en zeker niet door de wethouder financiën. Kortzichtigheid? Financiële onkunde?
Als de wethouder in 2019 de begroting voor 2020 al niet sluitend kon maken, behalve door met eenmalige toestemming van de provincie tonnen uit het spaarpotje te halen, hoe zou hij dat dan de volgende keer mogelijk kunnen maken? De verklaring is dat er natuurlijk op gerekend werd dat de regiegemeente per einde 2020 een feit zou zijn! Door corona is nu een en ander vertraagd, waardoor het laatste officiële keuzemoment (“Go/No Go”) uitgesteld is tot einde 2020.

Kadernota

En dan stuurt het college in juli de kadernota naar de raad. Simpelweg met twee mogelijke richtingen: bezuinigingen/lastenverhogingen of herindeling.
Dit is géén officieel keuzemoment zoals dat in het proces voor de regiegemeente is afgesproken met Maastricht. Het geeft de raad gewoon een vooruitzicht wat te verwachten is voor de komende begroting.
Alle partijen behalve BRUG-M waren het erover eens dat de afspraken met Maastricht nagekomen moesten worden. Dat is alles. Dat is zeker géén definitieve keuze voor de regiegemeente. Als BRUG-M nu wat anders beweert dan klopt dat niet!

Het probleem voor BRUG-M is dat haar wethouder financiën nu een begroting voor 2021 moet maken. En is het dan moeilijk om op een begroting van meer dan 50 miljoen euro aan uitgaven niet voldoende te bezuinigen? Zeker. Maar onmogelijk? Dat is nu eenmaal de taak van het college en met name de wethouder financiën om te kijken waar dit binnen de kaders van het bestuursakkoord wel mogelijk is. In vergelijking: als u maandelijkse uitgaven heeft van 1000 Euro, kunt u dan niet ergens 10 of 20 euro besparen?

Sociale media in plaats van duidelijkheid naar de Raad

Het is toch raar dat de wethouder de wens van de gemeenteraad moet uitvoeren maar op sociale media uitgebreid een andere mening laat horen. En het is ook bedenkelijk dat de wethouder financiën nu overal op sociale media de zwarte piet aan de andere partijen toespeelt terwijl een raadslid van zijn eigen partij ervoor gezorgd heeft dat het proces regiegemeente überhaupt begonnen kon worden. En zijn partij heeft ook al in 2019 gewaarschuwd voor de financiële problemen van de regiegemeente. Maar de wethouder financiën is daar nooit in meegegaan. Hij had dat kunnen erkennen. Hij had ook tijdens het beraad over de kadernota duidelijk kunnen zeggen dat de regiegemeente geen optie meer is voor het college. Hij en het college hadden kunnen opstappen als men het niet zag zitten met de regiegemeente.

Maar dat gebeurde niet. Dus moet de wethouder financiën nu maar laten blijken dat hij inderdaad die functie verdient en dat de begroting voor 2021 sluitend gemaakt kan worden, zonder extreme lastenverhoging voor de burgers. Want dat wil FOCUS niet.

En het college beraadt zich…

Proces van Meerssen naar Maastricht

De vraag is wat het college dan verwacht had van het debat over de kadernota? Een besluit? Waarover? Want de kadernota bevatte geen concreet voorstel van het college. De nota geeft aan wat de raad kan verwachten met betrekking tot de begroting voor volgend jaar binnen de kaders die de Raad gesteld heeft, En dat kader houdt in: behoud zelfstandigheid Meerssen via de regiegemeente-constructie met Maastricht. Deze beleidslijn is gisteravond na stemming gehandhaafd via een motie die ook door FOCUS mede ingediend en gesteund is. FOCUS is niet vóór of tegen regiegemeente. Wij vinden dat tot nu toe te weinig opties onderzocht zijn om een goede keuze voor de toekomst van Meerssen te kunnen maken

Het aannemen van die motie betekent dat het college in het najaar een sluitende begroting moet presenteren, uitgaande van een regiegemeente-constructie. En dat wordt moeilijk omdat een sluitende begroting alleen mogelijk is door bezuinigingen en lastenverhogingen. Het college zal wel, net als vorig jaar, gaan praten met de provincie wat nu nog de opties zijn. Als het college nu al geen mogelijkheden meer ziet om het besluit van de raad uit te voeren, dan kan men er beter mee stoppen. Gelet op de buidige verdeeldheid binnen de coalitie zou dat normaal gesproken een reële mogelijkheid zijn.
Brug-M wil alleen nog herverdeling met Maastricht, CDA houdt ondanks alle bezwaren vast aan de  regiegemeente, terwijl de andere partijen waaronder FOCUS voorlopig het proces regiegemeente willen volgen en meer financiële duidelijkheid afwachten, om later in het GO/NO GO moment een keuze te maken.

Die financiële verduidelijking komt er begin september, nadat een unaniem (dus ook door FOCUS) gesteunde motie het college opdraagt om inzicht te verschaffen op welke gebieden het college nog denkt te kunnen bezuinigen.
Veel partijen denken immers dat er nu al veel te makkelijk over herindeling wordt gepraat, terwijl niet duidelijk is wat dat voor de inwoners van Meerssen zal betekenen. Het wettelijke proces van herindeling neemt trouwens enkele jaren in beslag en één uitgangspunt daarbij moet zijn dat er draagvlak onder de bewoners moet zijn. FOCUS hoopt dat dan herverdeling of regiemeente met Maastricht niet de enige opties zullen zijn. Andere omringende kleinere gemeenten kampen immers met vergelijkbare problemen als in Meerssen.

Wat denkt u als burger daar nu van?

Nauwelijks politieke steun en geen geld voor de regieorganisatie, maar toch beslist de gemeenteraad met 9-8 vóór nadere uitwerking van invoering van de regieorganisatie. Dit kost weer geld en tijd voor externe en ambtelijke ondersteuning, terwijl nu al duidelijk is dat het een onhaalbare weg is. En een plan B is er niet. Een voorstel van FOCUS en Lokaal DNA om een snel en kort onderzoek te houden naar alternatieven en daar ook de burgers bij te betrekken, werd helaas eveneens verworpen met 9 stemmen tegen en 8 vóór. Gelukkig was KIJK!!! wel zo verstandig om vóór onze motie te stemmen!

Besturen is vooruitzien. Maar sommige partijen lijken (meer…)

Oud dilemma: OZB omhoog en subsidies omlaag, of herindelen?

Vorig jaar in september was het al bekend: de regiegemeente kost handenvol geld (lees dit hier nog eens na). Destijds werd een schatting van 18 procent OZB verhoging berekend door raadslid Van der Bijl. Kiezen voor regiegemeente betekende ook in 2019 al automatisch kiezen voor grotere OZB verhoging. Fusie of herindeling kost daarentegen enkele miljoenen minder.
Desondanks koos de coalitie toen op voorstel van college voor onderzoek om te komen tot vorming van een regiegemeente.

En nu bijna een jaar later, vlak voor de handtekeningen daarvoor gezet moeten worden, komt het college toch met dezelfde conclusie en toekomstige keuze voor de raad: herindelen, of regiegemeente. Met nu inderdaad de officiële bevestiging met financiële onderbouwing dat de regiegemeente de komende jaren twee miljoen meer kost. Te betalen door de burgers via extreme bezuinigingen en lastenverhogingen.

Diverse vragen kunnen worden gesteld:

Was het college en de coalitie (meer…)

College verwacht forse lastenstijgingen

De inwoners van Meerssen kunnen de komende jaren forste lastenstijgingen en bezuinigingen verwachten. Dat blijkt uit de kadernota 2021-2024 die het college aan de raad heeft gestuurd.

Het college voorziet de volgende lastenverhogingen om meer opbrengsten binnen te halen:
Rioolheffing: stijgt 2021 en 2022 met 5 Euro per jaar, maar daarna voorziet het college “een forse tariefstijging, vooral veroorzaakt door regionale afspraken om regenwaterafvoer los te koppelen van het rioolstelsel.
Afvalstoffenheffing: stijgt in 2021 met 20 Euro per aansluiting en wellicht ook zoveel in de jaren daarna.
OZB: het college laat weten “Er zijn forse tariefstijgingen van de OZB nodig om (meer…)

Regiegemeente: bepaalt Maastricht?

Op 5 november zal Maastricht gaan besluiten of ze heil zien in Meerssen als regiegemeente met Maastricht als centrumgemeente. Maar Maastricht doet dat niet zomaar. In het Maastrichtse raadsvoorstel staan twee extra voorwaarden waaraan de gemeente Meerssen zou moeten voldoen:

Ten eerste: Medio 2020 moet het definitieve GO besluit in Meerssen met een ruime meerderheid genomen worden. Een stemverhouding van 9-8 is te weinig en biedt geen zekerheid voor Maastricht.

Ten tweede zal Meerssen moeten aantonen dat zij de jaarlijkse kosten van de regiegemeente (welke immers aan Maastricht betaald moeten worden) ook kan dekken uit de jaarlijkse begroting (dus niet uit de spaarpotjes). Die duidelijkheid wil Maastricht dus al medio 2020 wanneer ook in Maastricht het GO besluit moet vallen. Maar… dan moeten nu eigenlijk al de kosten van de regiegemeente in onze meerjarenbegroting voor 2021 zijn opgenomen. Die begroting wordt over enkele weken vastgesteld terwijl de kosten voor de regiegemeente er nog niet in verwerkt zijn.
Het is maar de vraag hoe Meerssen dit over een half jaar wèl kan aantonen! Sterker nog: Maastricht wil dan al die zekerheid hebben terwijl de raad van Meerssen pas rond november 2020 stemt over de begroting voor 2021.

Trouwens, hoe kun je het als raadslid verantwoorden om over een paar weken een begroting vast te stellen waarin nu nog niet de kosten van de regiegemeente zijn opgenomen, maar waar je dus medio 2020 wel mee akkoord moet gaan. Die kosten komen eraan en daar moet dekking voor gevonden worden. Dit kan niet zomaar uit het spaarpotje betaald worden maar moet via lastenverhogingen voor de burgers of bezuinigingen op de uitgaven bereikt worden.

Verder is in het Maastrichtse raadsvoorstel te lezen dat men verwacht dat het samenvoegen van Meerssense ambtenaren bij Maastricht alleen een efficiencyvoordeel (lees: lagere kosten voor Meerssen) van 2% kan opleveren als de gemeente Meerssen haar beleid aanpast aan dat van Maastricht. Dat lijkt logisch. Maar wat blijft er dan van de zelfstandigheid van Meerssen nog over? Bestuurlijke zelfstandigheid! Maar wel volgens Maastrichtse regels…

Agnesplein Bunde: trekpleister of leegstand?

Met de komst van Jan Linders aan het Agnesplein wordt gehoopt dat het centrum Bunde een stimulans voor ondernemers vormt om daar winkels te vestigen. Meer winkelend publiek betekent immers meer potentiële klanten. Tevens is het buurtnetwerk Bunde in gesprek met de gemeente om het plein om te vormen tot een ontmoetingsplek. Je zou zeggen dat dit kansen genoeg biedt voor Bunde om het centrum een opknapbeurt te geven. Maar ja, zo eenvoudig ligt het niet.
Enkele weken geleden ging het gerucht dat drogisterij Trekpleister interesse had om zich in een leegstaand winkelpand te vestigen. Dat gerucht was juist. Om exploitatie winstgevend te maken moet echter behoorlijk aangebouwd worden aan de achterkant van het pand. De bouwregels verhinderen echter een te grote aanbouw en dus werd het principeverzoek door de gemeente afgewezen. Regels zijn regels, uiteraard, maar wat een kans voor Bunde blijft hier onbenut! Het college zou hier gretig op moeten inhaken en er bij wijze van spreken alles voor moeten doen om deze vestiging mogelijk maken.

Er staan trouwens zoveel panden leeg rondom het Agnesplein dat je je moet afvragen of het voor kleine winkels wel rendabel is. Kunnen daarom de bouwregels niet aangepast worden, of zijn er anderszins uitzonderingen mogelijk om Trekpleister naar Bunde te halen? Wij vragen ons dat af.

Daarom hebben we hierover een brief aan het College van B&W geschreven om te vragen of in dit geval echt wel alle mogelijkheden benut zijn. Want voor Meerssen centrum komt er wel een plan om leegstand tegen te gaan. Zelfs met een kleine financiële tegemoetkoming voor ondernemers. Maar voor Bunde…
De afwijzing van het principeverzoek lijkt niet de faciliterende rol van de gemeente weer te geven die je mag verwachten. Jaren geleden is daarvoor immers al het “Ja, tenzij…” principe afgesproken. Nu lijkt het eerder een “Nee, want…” beslissing door de gemeente, die ten koste kan gaan van de leefbaarheid rondom het Agnesplein.

De naam zegt het eigenlijk al: “Trekpleister” kan echt wel een trekpleister zijn voor winkelend publiek en dus vestiging van andere ondernemers in Bunde.

Lees hier onze Artikel 40 vragen Trekpleister in Bunde

Huurcontracten voetbalclubs opgezegd

De afgelopen dagen heeft de deurwaarder namens de gemeente (c.q. het college) de opzegbrief voor de bestaande huurcontracten betekend aan de besturen van alle voetbalclubs. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad nog geen besluit over de financiële toekomst van de clubs genomen heeft.
In de vorige raadsvergadering staakten immers de stemmen over het wijzigingsvoorstel van FOCUS en LokaalDNA. Ons amendement hield in dat RVU op gelijke wijze behandeld moet worden als als de andere clubs. Het raadsvoorstel zelf kon daardoor niet in stemming gebracht worden.

Met de opzegbrieven negeert het college van Burgemeester en Wethouders in wezen de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente. Ondanks alle mooie bewoordingen (“pro forma”, “vooruitlopend op”) in de opzegbrief begeeft het college zich op politiek glad ijs. Hoewel het juridisch allemaal wel zal kloppen, kan zo’n actie in de politiek een reden zijn voor een motie van wantrouwen of afkeuring. Het college zou, gesteund door de meerderheid van de eigen coalitie, weinig te vrezen hebben van een dergelijke motie. Maar dat het college politiek gezien niet correct handelt lijkt vrij duidelijk.

Komende donderdag 3 oktober moet opnieuw over het voorstel gestemd worden. Waarschijnlijk hoeven de clubs niet te hopen op een goede afloop. Een of meer tegenstemmers van de coalitie zullen nu op de een of andere manier wel vóór stemmen zodat het raadsvoorstel van het college alsnog aangenomen wordt en de opzegging van de contracten dan definitief is.

Klik hier om één van de opzegbrieven te lezen.

OZB 18 procent omhoog, tenzij…

Gisteravond was er een bijeenkomst voor (burger-)raadsleden om vragen te stellen over de inhoud van het eindrapport van Berenschot over invoering van de regiegemeente.

Bij de meeste vragen was het antwoord dat éérst op 3 oktober het principebesluit over de regiegemeente genomen moet worden; pas daarna wordt alles verder in detail uitgewerkt. Maar kiezen voor het principebesluit betekent wel dat er nauwelijks nog een weg terug is.
In ons vorige artikel schreven we al dat de regiegemeente veel geld kost. Onze inwoners zullen dat door lastenverhogingen en bezuinigingen bijeen moeten brengen.

Het grote voordeel van het Berenschot rapport is nu, dat het de extra jaarlijkse kosten van de regiegemeente in beeld heeft gebracht. Raadslid Van der Bijl gaf gisteren een eigen presentatie. Hij heeft daarbij de jaarlijkse kosten van een regiegemeente vertaald naar het prijskaartje voor de burgers van Meerssen. Zijn conclusie is dat als raadsleden op 3 oktober kiezen voor de regiegemeente, zij tevens ervoor kiezen om de OZB met 18 procent te verhogen. In zijn argumentatie kwam hij verder tot de conclusie dat herindeling of fusie uiteindelijk miljoenen goedkoper is en daarmee rationeel gezien de beste keuze is.

Maar de vraag is eigenlijk: waar zijn de belangen van de inwoners en de kernen het meest mee gediend? Een 18 procent hogere OZB door invoering van de regiegemeente is géén garantie dat bijvoorbeeld subsidies en accommodaties voor verenigingen blijven bestaan. Want als de kosten na invoering uiteindelijk hoger blijken te zijn zal er toch nog meer bezuinigd moeten worden.
Zijn de inwoners daarom niet méér gebaat met een herindeling of fusie? De OZB wordt dan immers niet extra verhoogd, dat wil zeggen niet méér dan de normale verhoging om de jaarlijkse begroting sluitend te krijgen. Of de OZB wordt zelfs verlaagd/aangepast aan bijvoorbeeld die van Maastricht. Bovendien komen de kernen er wellicht ook niet slechter vanaf dan bij een regiegemeente met de bijbehorende onvermijdelijke bezuinigingen.

Oorspronkelijk waren er twee hoofdproblemen in Meerssen: slechte bestuurlijke verhoudingen en bestuurskwaliteit en bovendien een kwetsbare ambtelijke organisatie.
De regiegemeente lost in principe alleen het probleem van de organisatie op, doordat er minder of geen éénpitters zijn en er meer kwaliteit wordt binnengehaald.
Daarentegen zou een herindeling of fusie tevens de bestuurlijke kwaliteit kunnen vergroten, of zeker niet slechter laten worden dan nu.
Wij hopen dat er nu wel een onderzoek komt naar alternatieven (zoals herindeling). Dit heeft FOCUS steeds vanaf het begin gevraagd maar daarvoor was in de raad tot twee keer toe geen meerderheid te vinden.

Het wordt spannend de komende weken. Er moet een beslissing genomen worden over de toekomst van Meerssen. Wat er ook op 3 oktober gebeurt: het is een signaal van de Gemeenteraad aan onze inwoners, Maastricht en de provincie.

Of dat een eensgezind of verdeeld signaal is, zal mede onze toekomst bepalen.

 

Wie heeft de regie in handen?

frictiekosten

Laten we ons niets wijsmaken. De regiegemeente is geen oplossing. Het is een uit nood geboren maatregel om te zorgen dat de ambtelijke organisatie haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren.
En deze maatregel kost geld, veel geld dat op de een of andere manier door de inwoners van de gemeente Meerssen zal moeten worden opgebracht.

Laten we de eenmalige kosten van enkele miljoenen voor de overgang naar de regiegemeente even buiten beschouwing, net als de extra kosten van een paar ton voor een extra detailonderzoek en eventuele afvloeiingsregelingen voor ambtenaren die niet mee overgaan naar Maastricht.  Want die kunnen nog uit subsidies en Algemene Reserve betaald worden.

Kijken we liever naar de jaarlijks terugkerende kosten, want voor deze kosten zullen lastenverzwaringen voor de burgers nodig zijn.

Bureau Berenschot verwacht dat deze jaarlijkse kosten maximaal 700.000 Euro zijn. Als werkelijk alles meezit, dan zijn er geen kosten maar kan de gemeente zelfs rond de 200.000 Euro per jaar besparen.

Wat echter als alles tegenzit? Bijvoorbeeld als leegstaande delen van het bestuurscentrum de eerstkomende jaren niet verkocht worden. Dan worden de kosten minstens 200.000 Euro hoger dan nu berekend. Of als er geen efficiencyvoordelen zijn door de uitbesteding van onze ambtenaren? Dan vallen de kosten nog eens tussen de 150.000 en 360.000 euro hoger uit.

Dan komen we uit op jaarlijkse kosten van minimaal 50.000 euro tot maximaal 1,2 miljoen euro. Als we aannemen dat de waarheid wel ergens in het midden ligt, dan betekent dit een extra gat in de begroting van zo’n 6 ton jaarlijks. En dan zijn er nog onbekende extra kosten: zal Maastricht meer vragen voor de inhuur van ambtenaren dan we nu aan eigen personeel betalen? Zullen ambtenarensalarissen uiteindelijk stijgen door de hogere inschaling in Maastricht?

Klik op het plaatje voor een vergroting

Jaarlijks terugkerende kosten

De gemeente heeft trouwens maar twee middelen om dit bedrag bijeen te krijgen: verhoging van inkomsten of verlaging van uitgaven.
Enerzijds dus extra jaarlijkse verhogingen van waarschijnlijk OZB, leges, heffingen enz. Anderzijds zullen zware bezuinigingen nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Het zal iedereen treffen. Omdat het sociaal domein een enorme kostenpost is, zullen de zwakkeren in onze gemeente ook (en wellicht meer dan anderen) met grote bezuinigingen te maken krijgen.
Is het dat waard?

Op 3 oktober moet de Gemeenteraad een principebesluit nemen of er wel of niet gekozen wordt voor invoering van een regiegemeente. Vreemd om een dergelijk zware beslissing nu al te moeten nemen, terwijl niet eens duidelijk is wat het ons jaarlijks daadwerkelijk gaat kosten en hoe dit (door bezuinigingen of lastenverzwaringen) opgebracht moet worden.
Een normaal raadsvoorstel dat op zo’n enorme bandbreedte aan mogelijke kosten is gebaseerd, zou niet eens door de gemeenteraad in behandeling worden genomen!

Ik denk dat er geen raadslid zal zijn dat géén bedenkingen heeft tegen dit voorstel. Het eerdere besluit van de coalitie om alléén de optie regiegemeente te onderzoeken kan er nu toe leiden, dat de coalitie niets anders meer overblijft dan hiervoor (en voor lastenverzwaringen) te kiezen. Een voorstel van FOCUS om alternatieven te onderzoeken werd niet gesteund door de coalitie. En zo lijkt het erop alsof niets de regiegemeente meer kan tegenhouden. Tenzij…?